Catalog

 

IBM 00N7943

733MHz - 133MHz FSB - 256KB L2 - Slot 1

UNSPSC: 43201503

IBM 00N7946

700MHz - 100MHz FSB - 1MB L2 - Slot 2

UNSPSC: 43201503

IBM 00N7948

600MHz - 133MHz FSB - 256KB L2 - Slot 1

UNSPSC: 43201503

IBM 02R1988

3.06GHz

UNSPSC: 43201503

IBM 02R2063

2.5GHz

UNSPSC: 43201503

IBM 02R2064

2.8GHz

UNSPSC: 43201503

IBM 02R8958

2.8GHz

UNSPSC: 43201503

IBM 02R8959

3.06GHz

UNSPSC: 43201503

IBM 09N8086

700MHz - 100MHz FSB - 1MB L2 - Slot 2

UNSPSC: 43201503

IBM 10K2330

1 MB - 180 nm - 149°F (65°C) - 2.8 V DC

UNSPSC: 43201503